You are currently viewing Informacja o składkach na Radę Rodziców I LO w Łańcucie

Informacja o składkach na Radę Rodziców I LO w Łańcucie

Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe w oparciu o dobrowolne składki oraz inne źródła. Ustawa nie definiuje bliżej tego zapisu. Przyjmuje się, że mogą to być wszelkie inicjatywy podejmowane przez rodziców wokół szkoły jak np. kiermasze, aukcje, sprzedaż wytworzonych produktów przez rodziców, darowizny dla szkoły z przeznaczeniem na fundusz rady rodziców itp. Środki finansowe gromadzone są na odrębnym koncie Rady Rodziców, mogą być wydatkowane jedynie na wspieranie działalności statutowej szkoły. Należy przez to rozumieć wspieranie celów i zadań szkoły – jako instytucji oświatowo-wychowawczej, zajmującej się kształceniem i wychowaniem, typu: wycieczki szkolne, nagrody dla uczniów, imprezy szkolne, ponadstandardowe środki dydaktyczne, inne związane ze wspieraniem działalności statutowej.

W roku szkolnym 2021/2022 składka na Radę Rodziców jest zróżnicowana w zależności od liczby (dzieci) uczniów z jednej rodziny:
– na pierwsze dziecko: 60 zł
– na drugie dziecko: 50% składki podstawowej (30zł)
– na trzecie i kolejne – bez składki
Ustalone kanały wpłat: wychowawca lub konto bankowe 76 9177 0008 3001 0004 4730 0001