You are currently viewing INFORMACJA O SKŁADCE NA RADĘ RODZICÓW

INFORMACJA O SKŁADCE NA RADĘ RODZICÓW

Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe w oparciu o dobrowolne składki oraz inne źródła.

Inne źródła – ustawa nie definiuje bliżej tego zapisu. Przyjmuje się, że mogą to być wszelkie inicjatywy podejmowane przez rodziców wokół szkoły, jak np. kiermasze, aukcje, sprzedaż wytworzonych produktów przez rodziców, darowizny dla szkoły z przeznaczeniem na fundusz rady rodziców itp.

W roku szkolnym 2023/2024 składka wynosi:

50,- zł – na pierwsze dziecko

25,- zł – na drugie dziecko

bez składki – trzecie i kolejne dziecko

Ustalone kanały wpłat: podczas wywiadówek za pośrednictwem członków rad oddziałowych lub na konto bankowe Rady Rodziców: 76 9177 0008 3001 0004 4730 0001

Jedynym celem, na jaki można wydatkować zebrane środki finansowe jest wspieranie działalności statutowej. Należy przez to rozumieć wspieranie celów i zadań szkoły jako instytucji oświatowo-wychowawczej, zajmującej się kształceniem i wychowaniem. Są to m.in.:

  1. a) wycieczki szkolne;
  2. b) nagrody dla uczniów;
  3. c) imprezy szkolne;
  4. d) ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe środki dydaktyczne;
  5. e)inne związane ze wspieraniem działalności statutowej.