W ramach Dnia Samorządności, który co roku odbywa się pierwszego dnia wiosny, młodzież przygotowuje różnorodne działania o charakterze artystycznym. W tym roku, 21 marca 2023 r. klasa 1c przedstawiła przygotowany wraz z wychowawczynią Edytą Jóźwiakowską – uczestniczką projektu Erasmus + „Sienkiewiczacy w Europie” – filmik – spacer po szkole. Jednym z ważnych celów nauczycieli biorących udział w mobilnościach jest wymiana doświadczeń z pedagogami z innych państw UE, a w przyszłości być może nawiązanie współpracy. Filmik prezentujący I Liceum  został nagrany w języku angielskim, co z pewnością umożliwi prezentację naszej Szkoły.

FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ

I Liceum beneficjentem programu Erasmus +! 

Nauczyciele realizują projekt „Sienkiewiczacy w Europie!”

W roku 2021 grupa nauczycieli z I Liceum pod kierunkiem dyrektor Marii Buk – Kalinowskiej, stworzyła projekt grantowy „Sienkiewiczacy w Europie” w ramach Akcji 1. Mobilność kadry edukacyjnej. Uzyskał on bardzo wysoką ocenę Agencji Narodowej Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zyskując 95.0 punktów na 100 możliwych i został zatwierdzony do realizacji. W związku z tym 16 nauczycieli dostało możliwość realizacji  zagranicznych wyjazdów na kursy i szkolenia językowo-metodyczne w roku szkolnym 2021/22  i 2022/23.

Podczas mobilności nauczyciele będą brać udział w wykładach i zajęciach lekcyjnych,  a także  w wycieczkach, imprezach integracyjnych i zajęciach dodatkowych, które pozwolą obcować z językiem na różnych płaszczyznach. Będą poznawać teorię, przyswajać wiedzę merytoryczną, dydaktyczną, metodyczną, zaś podczas pozaformalnych aktywności w naturalny sposób ćwiczyć, doskonalić i uaktualniać wymowę, słownictwo i zwroty obcojęzyczne.

Udział w kursie pozwoli naszym pedagogom na poznawanie nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania, a później wykorzystanie ich w praktyce poprzez podniesienie kompetencji językowych w zakresie mówienia, pisania, słuchania i czytania uczniów, niezależnie od poziomu zaawansowania.

 W europejskich szkołach językowych specjalizujących się w kształceniu nauczycieli, główny nacisk położony jest na naukę swobodnej komunikacji, zapoznawanie z innowacyjnymi metodami nauczania przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi, w tym TIK. Umożliwiają one też podejmowanie dialogu z osobami z całego świata, co pozwala na praktyczne stosowanie języka obcego i poznanie pedagogów innych narodowości.

Udział w zagranicznym kursie językowym stwarza niepowtarzalną okazję do poznania nowego kraju, jego kultury i obyczajów, daje możliwość zwiedzania zabytków i ważnych miejsc, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, rozmowy z mieszkańcami, próbowanie smakołyków miejscowych kuchni i poznanie realiów danego kraju. Szkoły językowe bowiem organizują nie tylko zajęcia lekcyjne, ale również wycieczki, imprezy integracyjne, które pozwalają obcować z językiem na różnych płaszczyznach.

Po zrealizowaniu mobilności uczestnicy projektu z pewnością zastosują w praktyce szkolnej poznane nowatorskie metody nauczania, wdrożą innowacje pedagogiczne, opiszą i opublikują wrażenia, rozpropagują tę wyjątkową formę doskonalenia, jaką jest projekt „Sienkiewiczacy w Europie”.

 

Girls go circular

            Projekt Girls go circular koordynowany przez EIT Raw Materials, ma na celu wyposażenie około 40 000 dziewcząt w wieku 14 – 19 lat  z całej Europy w umiejętności cyfrowe i przedsiębiorcze do roku 2027 poprzez internetowy program nauczania dotyczący  gospodarki o obiegu zamkniętym. Nauczycielka podstaw przedsiębiorczości i ekonomii Marta Kaczmarczyk – w ramach kompetencji zdobytych w poprzedniej edycji kursów Erasmus + i przygotowania do obecnej mobilności, przeprowadziła w latach 2022/23 we wszystkich klasach trzecich naszego Liceum zajęcia w języku angielskim Girls go circular.

Cieszył się on ogromną popularnością przede wszystkim wśród dziewcząt, ale również chłopcy włączyli się w projekt na internetowej platformie edukacyjnej opracowanej w ramach  – „Circular Learning Space”.  Sienkiewiczacy mieli możliwość wyboru spośród różnych modułów nauczania dotyczących takich tematów, jak elektroodpady, zmiana klimatu, żywność czy robotyka. Moduły te opierają się na podejściu „nauka przez praktykę”, przekazując wiedzę i umiejętności poprzez interaktywną strukturę opartą na wyzwaniach.

Uczniowie w ramach modułu Entrepreneurial Skills (Umiejętności przedsiębiorczości) uczyli się rozpoznawać możliwości biznesowe, podejmować inicjatywę i pracować w zespole. Zajęcia grupowe zwiększyły ich kreatywność, pewność siebie, pozwoliły ćwiczyć umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów. To pomoże im  stać się inicjatorami przemian w przyszłości.

Aby dobrze prosperować w erze cyfrowej, młodzi ludzie muszą umieć umiejętnie oceniać informacje w Internecie i zarządzać nimi, korzystać z różnych narzędzi internetowych oraz tworzyć treści cyfrowe. Girls Go Circular  – moduł Digital Skills (Umiejętności cyfrowe) wyposażył uczestników w te kompetencje oraz zwiększył świadomość zagrożeń w sieci i etykiety internetowej.

Moduł Circular Economy (Gospodarka o obiegu zamkniętym) uzupełnił nauczanie cyfrowe i stanowił wyjątkową okazję do podniesienia świadomości ekologicznej uczniów. 

Dzięki przekrojowemu charakterowi poruszanych tematów uczestnicy mieli możliwość zastanowienia się nad wyzwaniami społecznymi naszych czasów i przygotowania się do roli liderów, którzy będą budować bardziej zrównoważoną przyszłość Europy.