Klauzula informacyjna w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie  prowadzi monitoring wizyjny budynku szkoły oraz terenu wokół niego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz ochrony mienia szkoły. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: p.wladyka@powiatlancut.pl
Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl). Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia nagrania. W przypadku postępowań prowadzonych przez sądy lub organy ścigania,  nagranie z monitoringu  może  być  przechowywane  do  czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.