REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „SIENKIEWICZACY W EUROPIE”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin ma na celu zagwarantowanie równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowanie zasad sprawiedliwej rekrutacji wobec wszystkich zainteresowanych projektem pracowników pedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie.
 2. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu „Sienkiewiczacy w Europie”.
 3. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne przechowywane są w sekretariacie szkoły. Udostępniane są przez dyrektora I LO w Łańcucie oraz koordynatora projektu Panią mgr Władysławę Kluz-Chłandę.

 INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. Projekt o numerze: 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042124 „Sienkiewiczacy w Europie” jest realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie w okresie od 1.04.2022 do 30.09.2023 w ramach Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w sektorze:  Edukacja szkolna – Akcja 1 w roku 2021.
 2. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Akcji 1 – mobilność kadry pedagogicznej.
 3. Projekt skierowany jest do nauczycieli zatrudnionych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie.
 4. Projekt zakłada 16 mobilności obejmujących udział w kursach metodycznych, metodyczno-specjalistycznych i językowych.
 5. Rekomenduje się wyjazdy nauczycieli na kursy organizowane podczas ferii letnich lub zimowych. Nie planuje się wyjazdów na kursy w czasie trwania sesji maturalnej.
 6. Każdy nauczyciel może wziąć udział tylko w jednej mobilności.

CELE PROJEKTU

 1. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy I LO w Łańcucie i nadanie mu wymiaru europejskiego, poprzez doskonalenie kwalifikacji przez reprezentantów kadry pedagogicznej, dzięki udziałowi w mobilnościach zagranicznych.
 2. Podnoszenie kompetencji metodycznych i technicznych nauczycieli na kursach metodycznych i metodyczno-specjalistycznych, wdrażanie innowacji.
 3. Wsparcie uczniów z mniejszymi szansami (dysfunkcje, stan materialny, rodziny patologiczne, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostoswanych społecznie).
 4. Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli na kursach językowych.
 5. Podniesienie prestiżu liceum w środowisku lokalnym.
 6. W odniesieniu do wyznaczonych celów uczestnicy projektu (16 mobilności) podzielą się nowo zdobytymi umiejętnościami i doświadczeniem z pozostałymi członkami kadry pedagogicznej, a także wdrożą je w proces nauczania i życie szkoły.
 7. W lekcjach otwartych i prezentacjach innowacyjnych metod nauczania, które uczestnicy mobilności zorganizują po powrocie mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie, którzy zainteresowani będą podniesieniem swoich umiejętności językowych i kompetencji zawodowych

ZESPÓŁ REKRUTACYJNY

 1. Dyrektor liceum powołuje zespół rekrutacyjny.
 2. W skład zespołu wchodzi: dyrektor liceum jako przewodniczący, koordynator projektu, przewodniczący zespołu przedmiotowego języków obcych oraz członek rady pedagogicznej uczestniczący w tworzeniu wniosku.
 3. Do zadań zespołu należy:
 • opracowanie kryteriów rekrutacji, zgodnej z zasadą ogólnodostępności i równości szans,
 • zrekrutowanie uczestników,
 • dokonanie oceny wniosków zgodnie z przejętymi kryteriami,
 • ogłoszenie listy uczestników poprzez wywieszenie w pokoju nauczycielskim oraz w formie informacji przekazanej wszystkim wnioskującym poprzez dziennik elektroniczny,
 • sporządzenie protokołu z posiedzenia zespołu rekrutacyjnego.
 1. Protokół zawiera datę posiedzenia, imiona i nazwiska nauczycieli zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie, podpisy członków komisji.

PROCEDURA REKRUTACJI

 1. Poinformowanie rady pedagogicznej o prowadzonej rekrutacji.
 2. Informacja poprzez dziennik elektroniczny o charakterze zaakceptowanego wniosku.
 3. Wyłożenie regulaminu rekrutacji w pokoju nauczycielskim oraz umieszczenie go na szkolnej stronie internetowej.
 4. Wzięcie udziału w mobilnościach 16 pracowników pedagogicznych szkoły, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem.
 5. Określenie czasu trwania rekrutacji do projektu: od 11.02.2022 do 22.02.2022.
 6. Złożenie przez nauczycieli zainteresowanych udziałem w projekcie oraz spełniających kryteria rekrutacji do sekretariatu liceum wypełnionej ankiety rekrutacyjnej (załącznik nr 1 do regulaminu). Ostateczny termin złożenia ankiety upływa z dniem 21.02.2022 godz. 14.00.
 7. Opublikowanie listy uczestników projektu zakwalifikowanych na poszczególne wyjazdy 22.02.2022 do godz. 14.00 poprzez wywieszenie jej w pokoju nauczycielskim oraz w formie informacji przekazanej wszystkim wnioskującym poprzez dziennik elektroniczny.
 8. Utworzenie listy rezerwowej spośród uczestników biorących udział w procesie rekrutacji, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie.
 9. Włączenie osób z listy rezerwowej do uczestnictwa w kursach w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych.

KRYTERIA REKRUTACJI

 1. Spełnione kryteria formalne kandydata wynikające z zasad programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.
 2. Kwalifikacje zawodowe nauczyciela odpowiadające specyfikacji mobilności (nauczany przedmiot, ukończone studia, kursy językowe, posiadane certyfikaty).
 3. Motywacja nauczyciela do wzięcia udziału w mobilności.
 4. Zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych, współpracę szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów.
 5. Dotychczasowe zaangażowanie w opracowanie projektu oraz w działania z nim związane.
 6. Gotowość do udziału w działaniach na wszystkich etapach trwania projektu (przygotowanie, mobilność, wdrożenie i upowszechnienie rezultatów).

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 1. Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie zobowiązuje nauczyciela do aktywnego podejmowania działań projektowych przez cały okres jego realizacji.
 2. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w projekcie zobowiązuje go do odbycia wyjazdu zagranicznego.
 3. Uczestnik projektu „Sienkiewiczacy w Europie” jest obowiązany do:
  • przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie;
  • regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez koordynatora projektu w celu omówienia postępów realizacji projektu;
  • terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań;
  • tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań przewidzianych na wszystkich etapach trwania projektu;
  • dzielenia się wiedzą uzyskaną podczas mobilności poprzez prowadzenie lekcji otwartych, szkolenie rady pedagogicznej oraz udostępnianie pozyskanych materiałów i narzędzi;
  • promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz na skalę międzynarodową;
  • doskonalenia znajomości języka obcego, warsztatu metodycznego oraz umiejętności TIK;
  • godnego reprezentowania kraju i szkoły na forum międzynarodowym poprzez rzetelne wypełnianie zobowiązań wynikających z uczestnictwa w projekcie.

WARUNKI REZYGNACJI Z PROJEKTU

 1. Zdarzenie losowe, niezależne od woli uczestnika, uprawnia go do rezygnacji z udziału w projekcie.
 2. Rezygnując z udziału w projekcie uczestnik składa do koordynatora projektu pisemne oświadczenie wraz z uzasadnieniem, potwierdzone własnoręcznym podpisem – załącznik 2.
 3. Uczestnik rezygnujący z wyjazdu jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty finansowe powstałe na skutek zmiany jego decyzji (np. nazwiska na bilecie lotniczym czy odwołania rezerwacji) oraz zwrócić materiały szkoleniowe.
 4. W wyjeździe uczestniczyć będzie nauczyciel z listy rezerwowej, którego kwalifikacje oraz stopnień znajomości języka obcego umożliwią mu uczestnictwo w danym kursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 2. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela znającego założenia projektu.
 3. Treść regulaminu jest dostępna u dyrektora liceum i koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.