1. Organizatorem Konkursu jest I LO im. H. Sienkiewicza w Łańcucie

2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych szkół znajdujących się na terenie powiatu łańcuckiego.

3. Celem Konkursujest:

 1. rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i promowanie przedmiotów przyrodniczych wśród uczniów,
 2. rozwijanie kreatywności i kompetencji kluczowych u uczniów,
 3. wskazanie na zależności między przyrodą a człowiekiem,
 4. rozbudzenie zainteresowań związanych z badaniem przyrody i wpływem procesów zachodzących w ekosystemach na Ziemię i jej mieszkańców,
 5. kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i prezentacji wiedzy za pomocą różnorodnych technik,
 6. stwarzanie możliwości współpracy między nauczycielami i uczniami różnych szkół, rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do kreatywności oraz podnoszenie poziomu wiedzy.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie wiadomości e-mail na adres 18.konkurs.biologiczny@gmail.com zawierającej:

Zgłoszenie szkoły wraz z reprezentantem/reprezentantami, którzy będą uczestniczyć w konkursie, należy przesłać w jednym mailu. Zgłoszenia powinny zawierać imiona, nazwiska i adresy e-mail uczestników wraz z kategorią, w której będą uczestniczyć (wiedzy/plastyczna); imiona i nazwiska opiekunów wraz z ich adresami e-mail; nazwę, adres i e-mail szkoły.

 • zgłoszenia niezawierające pełnych danych nie będą uprawniały do udziału w Konkursie.

5. Reprezentanci szkół powinni posiadać opiekuna (jeden nauczyciel może być opiekunem kilku uczestników).

6.   Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

 • teoretycznej wiedzy biologicznej
 • plastycznej

W kategorii teoretycznej wiedzy biologicznej – o rozstrzygnięciu konkursu będzie decydował wynik testu, który będzie przeprowadzony w dniu konkursu w I LO w Łańcucie. Z jednej szkoły w Konkursie w kategorii wiedzy może brać udział maksymalnie 3 uczniów, w przypadku większej liczby ochotników jeden z opiekunów grup z danej szkoły przeprowadza eliminacje szkolne.

W kategorii plastycznej – konkurs będzie wymagał wykonania biżuterii użytkowej, wykonanej z materiałów naturalnych bądź poddanych recyklingowi – ograniczeniem jest tutaj jedynie pomysłowość uczestników. Wykonanie prac plastycznych odbędzie się w I LO w Łańcucie w dniu Konkursu – uczestnicy będą mieli 1,5 godziny na wykonanie prac z wcześniej przygotowanych i przywiezionych ze sobą materiałów. Z jednej szkoły w Konkursie w kategorii plastycznej może brać udział maksymalnie 3 uczniów, w przypadku większej liczby ochotników jeden z opiekunów grup z danej szkoły przeprowadza eliminacje szkolne.

7. Zadaniem uczestników Konkursu w kategorii wiedzy teoretycznej jest przygotowanie się do testu dotyczącego zagadnień biologicznych, które są omówione w następującej pozycji:

Dubert F., Jurgowiak M., Marko- Worłowska M., Zamachowski W.

Biologia na czasie 4 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony – Szkoła ponadpodstawowa, wydawnictwo: Nowa Era

Rozdziały:  Biotechnologia

Genetyka molekularna

Genetyka klasyczna

Ekologia

8. Zadaniem uczestników Konkursu w kategorii plastycznej jest własnoręczne wykonanie biżuterii nawiązującej tematyką do biologii i ekologii. 

Prace uczestników zostaną ocenione przez jury według następujących kryteriów:

 1. sposób nawiązania do tematyki konkursu,
 2. pomysłowość,
 3. różnorodność zastosowanych technik,
 4. estetyka wykonania.

9. W sprawach dotyczących szczegółów Konkursu można kontaktować się bezpośrednio z koordynatorem konkursu

Barbarą Kruk   tel.: 730714358   e-mail: 18.konkurs.biologiczny@gmail.com

10. Opiekunowie uczniów mogą uzyskać zaświadczenie potwierdzające udział w Konkursie.

11. Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

13. Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu ze względu na ewentualne nieprzewidziane

okoliczności, szczególnie te związane z obostrzeniami w czasie stanu epidemii oraz pojawiające się podczas realizacji Konkursu. Informacje na temat ewentualnych zmian będą zamieszczane na stronie internetowej: https://1lolancut.pl/