You are currently viewing „Sienkiewiczacy w Europie” projekt w ramach Erasmus + zakończony

„Sienkiewiczacy w Europie” projekt w ramach Erasmus + zakończony

Od 1 kwietnia 2022 r. do 30 września 2023 r. w I Liceum Ogólnokształcącym  im. H. Sienkiewicza w Łańcucie piętnastu nauczycieli m. in. języków obcych realizowało interesujący projekt zatytułowany „Sienkiewiczacy w Europie”.

 I Liceum jest najstarszą szkołą średnią w powiecie, jego dewizą jest szacunek dla tradycji (nierzadko uczęszcza do niej trzecie bądź czwarte pokolenie jednej rodziny), ale też innowacyjność pomagająca sprostać wymogom czasu i konkurencyjności rynku edukacyjnego. Współcześni Sienkiewiczacy żyją w świecie wirtualnym, wykorzystują nowe technologie, są ekspertami od urządzeń i aplikacji, niekiedy zawstydzając nas, dorosłych. To spore zadanie dla współczesnej szkoły, bo wymaga nieustannej stymulacji, nauczyciel musi podjąć wysiłek nadążania za umiejętnościami młodzieży i skutecznie wykorzystywać TIK w edukacji. W miejscu nauki zawsze powinno się dziać coś ciekawego, dla młodzieży działalność dydaktyczno-wychowawcza oparta na zasobach i usługach internetowych jest codziennością i koniecznością. Wiąże się to też z nową rolą nauczyciela – coacha, który pomaga swojemu wychowankowi odkryć właściwą drogę do celu, używając do tego swoich umiejętności, pozwalających okiełznać współczesnych nastolatków i pokierować ich rozwojem, by z sukcesem przeszli wszystkie etapy edukacji i by zostali wyposażeni w kompetencje przyszłości.

Nauczyciel musi w związku z tym permanentnie uaktualniać wiedzę i kompetencje, w tym nieodzowną znajomość nowoczesnych technologii komunikacyjno – informacyjnych oraz aktywnych, innowacyjnych metod uczenia. Ważnym wyzwaniem jest praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia, polegającego na udziale w specjalistycznych zajęciach  m. in. rewalidacyjnych. Proces uczenia wychowanków  z różnymi dysfunkcjami (w tym szczególnie języków obcych) wymaga indywidualnego podejścia i często specjalistycznych umiejętności i kompetencji.

Również położenie geograficzne Łańcuta stawia ważne wyzwania przed społecznością sienkiewiczowską: pogranicze wiąże się z wielokulturowością, z bliskością Kresów i ich skomplikowanej historii, obecnością Polaków poza granicami ojczyzny. Umożliwienie poznania kraju przodków bądź kształcenia się młodzieży pochodzenia polskiego z Ukrainy czy Kazachstanu w RP to poniekąd nasze zobowiązanie. Językiem kontaktów jest często angielski, a ułatwieniem i szansą na przygotowanie wizyt młodzieży polonijnej są platformy służące zdalnej realizacji różnych wspólnych projektów. Uczenie na odległość spowodowało konieczność przemodelowania systemu edukacyjnego. Dlatego rozwój nauczania w systemie e-learning jest dla współczesnej szkoły jednym z ważnych priorytetów.

Powyższe zadania i potrzeby motywują nauczycieli I Liceum do uczestnictwa w mobilnościach zagranicznych. I właśnie świadomość tych wyzwań zainspirowała grupkę uczących pod kierownictwem dyrektor Marii Buk – Kalinowskiej do napisania projektu w ramach Erasmus+ Akcji 1 Mobilność kadry. Z niecierpliwością czekaliśmy na rezultaty konkursu, a gdy okazało się, że jesteśmy jego beneficjentami ( otrzymaliśmy bardzo wysoką ocenę) – przystąpiliśmy do realizacji zadań.  I tak, piętnastu pedagogów różnych profesji odbyło mobilności w Hiszpanii, Irlandii i Francji. Niezwykle ciekawe zajęcia w znakomitych szkołach językowych i metodycznych, przebywanie wśród użytkowników danego języka, bogaty program kulturowo-turystyczny, kontakty z nauczycielami z całej Europy i wymiana doświadczeń – to niezbywalne zalety projektu „Sienkiewiczacy w Europie”. Efekty z pewnością będą długotrwałe. Nowe umiejętności z zakresu technologii informacyjnych, nowatorskie  metody nauczania, wiedza z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami skutkują interesującymi pomysłami, projektami, innowacjami. Powstaje bank materiałów dydaktycznych, funkcjonuje blog „Językowy misz-masz czyli Wieża Babel”, fanepage „Na walizkach”, mnożą się scenariusze zajęć i ciekawe projekty. Poznanie bogatej kultury i folkloru Hiszpanii (Katalonii), Francji i Irlandii wyzwoliło chęć poznanie nowych metod pracy w nauczaniu regionalizmu i wykorzystanie nowo zdobytych umiejętności w czasie szkolenia. Łańcut to miasto pogranicza i przenikania się kultur historycznie, zaś wojna w Ukrainie wskazała nowy aspekt nauki o małej ojczyźnie i otaczających ją sąsiadach. Podjęliśmy współpracę z nauczycielami z Połtawy i ze Lwowa, gościliśmy ich w naszej placówce, opracowaliśmy harmonogram współpracy m. in. w oparciu o technologię informatyczną. Podzieliliśmy się swoim doświadczeniem w pracy samorządu szkolnego, inicjatywami (m. in. prowadzenie gazetki szkolnej, organizacja życia kulturalnego, rozrywki, konkursów (np. Night Games czy Dzień Języków Obcych) jakie podejmuje młodzież, w tym wolontariat, wyjazdy w ramach Erasmus+. Doskonalenie kompetencji językowych kadry naszej placówki, poznanie innych kultur z pewnością pozwolą twórczo rozwijać pracę z uczniami naszej szkoły i koegzystencję, współpracę z nauczycielami z krajów jeszcze nie zrzeszonych (Ukraina , Kazachstan). Niezwykle przydatne w tej dziedzinie okazały się narzędzia TIK. Proces edukacji to naczynia połączone różnych dziedzin pedagogiki, wiedzy merytorycznej, metodyki, kulturoznawstwa itd. To co sprzyja kreatywnemu nauczaniu języków obcych naszych wychowanków i wychowanków – migrantów, jest niezbędne przy promocji szkoły. Fakt, że w projekcie wzięli udział nauczyciele różnych specjalności (od lingwistów, historyka, geografa, bibliotekarza, nauczycielki biznesu i przedsiębiorczości do wuefisty) implikuje różnorodność oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych, zaś uświadomienie sobie niezwykłego znaczenia pracy grupowej, wspólnej nauczycieli zaowocowało już i będzie nadal odgrywać ważną, twórczą rolę w procesie nauczania.  Już tworzymy własne interaktywne ćwiczenia online, trwają ożywione dyskusje i ćwiczenia praktyczne do wdrażania narzędzi CLIL i ICT.

 Z funduszy naszego projektu udało się nam zakupić tablice interaktywne, drukarki, sztalugi i ścianki wystawiennicze, mikrofony dla teatru, które będą wspierać nową jakość kształcenia – informatyzację procesu nauczania (aplikacje w nauczaniu) – większą motywację i zapał do pracy wśród uczniów – większą satysfakcją z pracy nauczycieli.

 

 Otrzymane certyfikaty zobowiązują!

Vichy, Francja.

Sewilla, Hiszpania

Montserrat, Katalonia.